44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Urea-Clearance


نام های مشابه

كليرانس اوره


نوع نمونه

Serum/Plasma(not NH4-H)


حجم نمونه

0.2


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND