44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

رنگ آمیزی گرم Gram's stain


کد آزمایش

676


نوع نمونه

نمونه برداری از محل ضایعه (مایعات بدن، زخم، خلط و سایر موارد)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 نتیجه منفی به این صورت گزارش می شود «ارگانیسم مشاهده نشد.» "Bacteria Not Seen." و به این مفهوم است که عفونت میکروبی وجود ندارد یا این که تعداد آن به حدی در نمونه کم است که ر بررسی میکروسکوپی قابل رویت نبوده است.  گزارش نتیجه مثبت معمولا با توضیح مشخصات میکروب همراه است. به ویژه این که میکروب گرم مثبت یا گرم منفی است، کوکسی یا باسیل است و مقدار آن نیز به صورت نیمه کمی (کم، متوسط، زیاد) گزارش می شود. وجود باکتری در داخل گلبول های سفید خون (intracellular) و وجود گلبول های قرمز و سفید خون در نمونه نیز در گزارش نتیجه ذکر می شوند. این اطلاعات همراه با علایم و نشانه های بیماری در انتخاب آنتی بیوتیک مناسب به پزشک معالج کمک می کند. بعضی از نمونه های بدن به طور طبیعی عاری از باکتری و کاملا استریل هستند، مثل مایع مغزی-نخاعی. در این موارد، مشاهده حتی یک باکتری دارای اهمیت است. در بعضی دیگر از اندام ها به طور طبیعی میکروارگانیسم هایی زندگی می کنند که به عنوان محیط میکروبی یا فلور طبیعی میکروبی آن قسمت از بدن شناخته می شوند، برای مثال در اسمیر گلو که خود حاوی فلور طبیعی میکروبی است، تفکیک میکروب