44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Barr Body


نام های مشابه

كروماتين جنسي، بار بادي


نوع نمونه

BS


نگهداری نمونه

RT


حمل و نقل نمونه

RT


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه گیری در آزمایشگاه با حضور مادر