44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

RT-PCR-QL


نام روش اندازه گیری

PCR


نام های مشابه

آر تي- پي سي آر (كيفي)


نوع نمونه

Plasma(EDTA)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

-20


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m