44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Chlamydia - IgA,G,M


نام روش اندازه گیری

ND


نام های مشابه

كلاميديا - IgA/G/M


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.2


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND