44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کومبس غیر مستقیم Coomb's Test – Indirect


مورد استفاده

خون سیاهرگی (سرم)


نام های مشابه

IAT, Indirect Coomb's Test, Indirect Anti – human Globulin Test