44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Eosinophil - Nasal


نام های مشابه

ائوزينوفيل در ترشحات بيني


نوع نمونه

 Serum Plasma


حجم نمونه

1Soap


نگهداری نمونه

RT


حمل و نقل نمونه

RT


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND