44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

منیزیم (Magnesium)


کد آزمایش

55


نام روش اندازه گیری

Colorimetry


نام های مشابه

Mg; Mag


نوع نمونه

سرم ،پلاسما (هپارینه )


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2 ارسال در دمای c˚8- 2


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت ناشتا ماندن پیش از خون گیری لازم است.