44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Toxoplasma Ab. - IgG/M


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

توكسو - IgG


نوع نمونه

Serum /Plasma(EDTA,Heparin,Citrate)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7day