44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

U/A


نوع نمونه

RU


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ترجیحا ادرار اول صبح


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2h