44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ESR


نام روش اندازه گیری

Sedimentation


نام های مشابه

اي اس آر- سديمان خون


نوع نمونه

Whole Blood(Serum Citrate)


حجم نمونه

2.5


نگهداری نمونه

RT


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

SC-1:4


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2H