44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پپتید ناتری یورتیک مغزی BNP


کد آزمایش

267


نام های مشابه

Brain natriuretic peptide; NT-proBNP


نوع نمونه

خون سیاهرگی.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست