44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

B.M - Bx


کد آزمایش

951


نام روش اندازه گیری

Manual Procedure


نام های مشابه

BM-BX


نوع نمونه

Bone Marrow


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

2-8 '


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

توسط پاتولوژیست