44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

CBC


نام روش اندازه گیری

CELL COUNTER


نام های مشابه

سي بي سي


نوع نمونه

Whole Blood(E)


حجم نمونه

2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

EDTA


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24H