44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Triglycerides


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

تري گليسيريد خون


نوع نمونه

Serum ,Plasma(Heparin,Edta)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

4-8'


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7day