44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

W.B.C


کد آزمایش

302


نام روش اندازه گیری

CELL COUNT


نام های مشابه

دبليو بي سي-گلبول سفید


نوع نمونه

HB(E)


حجم نمونه

1-2


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h