44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Nose - Culture & Sensi.


نام روش اندازه گیری

Direct Microscopy


نام های مشابه

Nose-(C&S)


نوع نمونه

dis


حجم نمونه

1 Soap


نگهداری نمونه

2-8 '


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

6h