44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Nasal Disch. - Eosinophil


نام روش اندازه گیری

Staining+Microscopy


نام های مشابه

Nasal-Eosino.