44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

D - Dimer +


کد آزمایش

134


نام روش اندازه گیری

Immunometric


نام های مشابه

دي دايمر


نوع نمونه

Plasma(Serum.Citrate)


حجم نمونه

1.8


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

فوری+زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

SC-1:9


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2h