44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

نظرسنجی

مراجعین

1. میزان رضایت از برخورد اولیه پرسنل پذیرش و جوابدهی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2. میزان رضایت از سرعت عمل پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3. میزان رضایت از ارائه توضیح جهت آمادگی قبل از آزمایش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4. میزان رضایت از نحوه تعامل مالی متصدی پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5. میزان رضایت از بابت هزینه آزمایشات
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6. میزان رضایت از مهارت و دقت عمل خون گیری (آزمایشگاه یا منزل)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7. میزان رضایت از سطح بهداشتی سالن و سرویس بهداشتی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8. میزان رضایت از حضور پزشک مسئول فنی و سوپروایزر و نحوه برخورد آن
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9. میزان رضایت از سرعت جوابدهی آزمایشگاه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
10. میزان رضایت از شروع به کار (7صبح) و پایان (20)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
11. میزان رضایت از تکریم و احترام به سالمندان و معلولین
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
12. میزان رضایت شما و پزشک معالج از بابت جواب آزمایش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف