44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

D-xylose (S,U)


نام های مشابه

دي گزيلوز خون يا ادرار


نوع نمونه

Plasma,RH


حجم نمونه

EDTA


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

2